Consolidare si Modernizare a Corpului A de clădire a
Spitalului Clinic de Urgenta Dr. Bagdasar-Arsenie al
Municipiului București

Beneficiar: Ministerul Sănătății
Funcția: Șef șantier, Coordonator lucrări

Descriere: Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni are un regim de înălțime de S+P+10E.

Lucrările de consolidare au constat in demontarea fațadelor, cămășuiala elementelor verticale, extindere planșee si reconstituire fațade, construire nucleu curte de lumina. S-au executat lucrări de reabilitare, atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al dotărilor medicale și sanitare, precum și a finisajelor și a protecției termice, în vederea încadrării în normele și normativele sanitare de funcționare, în vigoare pentru spitale.

Responsabilități:

Coordonator lucrări

 • Conducerea și organizarea contractului cu maximum de eficientă prin pregătirea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităților, angajamente financiare, materiale și resurse umane;
 • Stabilirea obiectivelor specifice contractului, în conformitate cu strategia indicată de către președintele companiei
 • Reprezentarea societății în relația cu clienții și autoritățile publice;
 • Asigurarea gestionarii contractului.
 • Monitorizarea din punct de vedere calitativ si cantitativ a lucrărilor subcontractate
 • Coordonarea, monitorizarea procesul de producție, în vederea realizării producției planificate, în conformitate cu obiectivele companiei, cu programele și standardele de calitate;
 • Planificarea producție și control calităților lucrărilor;
 • Monitorizarea costurilor șantierului/șantierelor si luarea de masuri pentru diminuarea acestora, urmărind încadrarea in bugetul planificat si aprobat;
 • Evaluarea periodica a activității managerilor din subordine, implementarea planului de îmbunătățire a performantei acestora

Șef șantier

 • Verificarea concordanței dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; Însușirea proiectului caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • Respectarea reglementărilor tehnice cu privire la execuția lucrărilor; Înaintarea programelor de faze determinante către IJC/ICB în vederea vizării;
 • Însușirea si implementarea proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, după caz.
 • Realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor pentru construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 • Utilizarea de procedee și echipamente noi, cu agremente tehnice;
 • Aplicarea corecta a tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 • Urmărirea in vederea asigurării ca procesele de execuție din cadrul șantierului sa se desfășoare numai pe baza de proceduri si instrucțiuni care sa definească precis si complet modul de lucru Implementarea “Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; Programarea verificării lucrărilor ajunse in faze determinante;
 • Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice, caietele de sarcini, PCCVI-uri;
 • Întocmirea de procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • Participarea la identificarea si analizarea neconformităților constatate in urma controalelor si inspecțiilor efectuate de organele interne sau externe si la stabilirea, împreuna cu responsabilii CTC, AQ, a cauzelor si a soluțiilor propuse pentru soluționarea neconformităților .
 • Anunțarea IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 • Anunțarea IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • Înaintarea către dirigintele de șantier a documentelor prevăzute de reglementările in vigoare care stau la baza întocmirii cârtii tehnice a construcției;
 • Dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia.
 • Recepția si punerea in opera a materialelor conform standardelor in vigoare si organizarea de șantier Întocmirea si decontare situații de lucrări către diverși subantreprenori
 • Întocmirea documentație (atașamente ) către beneficiar
 • Întocmirea graficelor de execuție in concordanta cu normele de timp
 • Întocmirea necesarului de utilaje si forța de munca (conform graficelor de execuție)