Lucrari edilitare/Locuinta Unifamiliala

Inginer – Șef șantier

Proiect:

– Vila unifamiliala Strada Lămășeni S+P+E+M (Suprafața 350mp)
– Reparație Capitala Hala I.A.R. Ghimbav Investitor Eurocopter Franța si Reabilitarea drumului județean de acces cu realizarea unui sens giratoriu pentru legătura intre Dj si DN cu I.A.R. Ghimbav
– Amenajare spatii birouri S+P+4E I.A.D.S. Franța Institutul de Cartografie si Cadastru
– Centrul Comercial Năsăud, Clădire de 3000mp,
– Lucrări edilitare de alimentari cu apa si canalizare pe lungime de 12.000 ml.
– Locuința Unifamiliala S+P+2E, Strada Clucerului nr.8A (suprafața 500mp)

Responsabilități:

Șef șantier

 • Verificarea concordanței dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; Însușirea proiectului caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • Respectarea reglementărilor tehnice cu privire la execuția lucrărilor; Înaintarea programelor de faze determinante către IJC/ICB în vederea vizării;
 • Însușirea si implementarea proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, după caz.
 • Realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor pentru construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 • Utilizarea de procedee și echipamente noi, cu agremente tehnice;
 • Aplicarea corecta a tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 • Implementarea “Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; Programarea verificării lucrărilor ajunse in faze determinante;
 • Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice, caietele de sarcini, PCCVI-uri; Întocmirea de procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • Anunțarea IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 • Anunțarea IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • Înaintarea către dirigintele de șantier a documentelor prevăzute de reglementările in vigoare care stau la baza întocmirii cârtii tehnice a construcției;
 • Dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia.
 • Sesizarea investitorilor asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte, în vederea soluționării;
 • Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe bază și în conformitate cu proiecte verificate de specialiști atestați;
 • Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
 • Întocmirea graficelor de execuție in concordanta cu normele de timp , întocmirea necesarului de materiale utilaje si forța de munca (conform graficelor de execuție)
 • Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
 • Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
 • Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor esențiale, precum și gestionarea probelor- martor;
 • Înlocuirea produselor și a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condițiile precizate și numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului;
 • Respectarea proiectelor și a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale;
 • Sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor;
 • Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor esențiale de calitate și pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
 • Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
 • Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii;
 • Readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor;
 • Stabilirea răspunderilor tuturor participanților la procesul de producție – factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți – în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat și cu prevederile legale în vigoare.
 • Întocmire si decontare situații de lucrări către diverși subantreprenori , întocmire documentație (atașamente ) către beneficiar
 • Verificarea respectarea normelor de protecția muncii si PSI,
 • Menținerea relației intre toți factorii de decizie care iau parte la realizarea efectiva a construcției (diriginte , arhitect , beneficiar , proiectanta , autorități (ISC) etc)