Laborator hidraulica UTCB

Beneficiar: Universitatea Tehnica de Construcții București
Funcția: Inginer de proiect

Responsabilități:

 • Verificarea existenței autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 • Verificarea concordanței dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 • Studierea proiectului caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • Verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 • Verificarea existenței expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
 • Verificarea respectării reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 • Verificarea în proiecte dacă este precizată categoria de importantă a construcției;
 • Verificarea existenței în proiect a programelor de faze determinante și le depune împreună cu proiectanții de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;
 • Verificarea existenței proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 • Preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment predarea executantului, libere de orice sarcină; Participarea, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 • Predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de șantier;
 • Verificarea existenței “Planului calității” și aprocedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • Verificarea existenței anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IJC/ICB;
 • Verificarea existenței panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
 • Urmărirea realizării construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Monitorizarea in timp a progresului atins fata de obiectivele propuse si redactarea de rapoarte lunare către finanțatori, parteneri si beneficiari cu respectarea datelor prevăzute in contracte.
 • Verificarea existenței documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
 • Interzicerea utilizării produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 • Interzicerea utilizării de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
 • Verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 • Rectificarea respectarea “Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 • Interzicerea executării de lucrări de către personal necalificat; participarea la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 • Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice, semnarea și ștampilarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • Asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 • Rezolvarea problemelor apărute in realizarea proiectului;
 • Coordonarea activităților din cadrul proiectului prin supervizarea directa a echipelor tehnice, consultanților si a altor colaboratori implicați;
 • Transmiterea către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 • Informarea operativa a investitorului privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 • Urmărirea respectării de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 • Verificarea, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
 • Anunțarea IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 • Preluarea documentelor de la constructor și proiectant și completarea cârtii tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 • Urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia.
 • Asigurarea secretariatului comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmirea actelor de recepție; Urmărirea soluționării obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 • Predarea către investitor a actelor de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.