Construire Autodrom cu Funcționalități de Cercetare in
Domeniile Conducerii Auto Defensive si Siguranței Rutiere

Beneficiar: Titi Aur SRL
Funcția: Șef șantier, Coordonator lucrări

Proiectul a presupus construirea unui autodrom cu funcționalități de cercetare in domeniile conducerii auto defensive si siguranței rutiere.

Obiectele proiectului:

 1. Realizarea corpurilor de clădire C1-C5 aferente investiției, 5 corpuri cu suprafețe diferite astfel: C1- Sd=904mp cu regim de înălțime P, C2-Sd=1.943 mp dispus P+2E, C3-Sd=31mp cu regim de înălțime P, C4-Sd=115 dispus P+1E, C5-Sd=115 mp dispus in regim P+1E.
  Valoarea totala este de 14.223.580,00 RON.
 2. Furnizare de echipamente de cercetare cu montaj (S1-S8), aferente investiției.
  Valoarea totala este de 16.416.138,00 RON.

Responsabilități:

Coordonator lucrări

 • Conducerea și organizarea contractului cu maximum de eficientă prin pregătirea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunităților, angajamente financiare, materiale și resurse umane;
 • Stabilirea obiectivelor specifice contractului, în conformitate cu strategia indicată de către președintele companiei
 • Reprezentarea societății în relația cu clienții și autoritățile publice;
 • Asigurarea gestionarii contractului. Monitorizarea din punct de vedere calitativ si cantitativ a lucrărilor subcontractate
 • Coordonarea, monitorizarea procesul de producție, în vederea realizării producției planificate, în conformitate cu obiectivele companiei, cu programele și standardele de calitate;
 • Planificarea producție și control calităților lucrărilor;
 • Monitorizarea costurilor șantierului/șantierelor si luarea de masuri pentru diminuarea acestora, urmărind încadrarea in bugetul planificat si aprobat;
 • Evaluarea periodica a activității managerilor din subordine, implementarea planului de îmbunătățire a performantei acestora

Șef șantier

 • Verificarea concordanței dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; Însușirea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 • Respectarea reglementărilor tehnice cu privire la execuția lucrărilor; Înaintarea programelor de faze determinante către IJC/ICB în vederea vizării;
 • Însușirea si implementarea proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, după caz.
 • Realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 • Utilizarea in execuția lucrărilor numai a produselor pentru construcții cu certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 • Utilizarea de procedee și echipamente noi, cu argumentele tehnice;
 • Aplicarea corecta a tehnologiilor de execuție, în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 • Urmărirea in vederea asigurării ca procesele de execuție din cadrul șantierului sa se desfășoare numai pe baza de proceduri si instrucțiuni care sa definească precis si complet modul de lucru
 • Implementarea “Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; Programarea verificării lucrărilor ajunse in faze determinante;
 • Efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice, caietele de sarcini, PCCVI-uri; Întocmirea de procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 • Participarea la identificarea si analizarea neconformităților constatate in una controalelor si inspecțiilor efectuate de organele interne sau externe si la stabilirea, împreuna cu responsabilii CTC, AQ, a cauzelor si a soluțiilor propuse pentru soluționarea neconformităților .
 • Anunțarea IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 • Anunțarea IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 • Înaintarea către dirigintele de șantier a documentelor prevăzute de reglementările in vigoare care stau la baza întocmirii cârtii tehnice a construcției;
 • Dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia.
 • Recepția si punerea in opera a materialelor conform standardelor in vigoare si organizarea de șantier. Întocmirea si decontare situații de lucrări către diverși subantreprenori.
 • Întocmirea graficelor de execuție in concordanta cu normele de timp.
 • Întocmirea necesarului de utilaje si forța de munca (conform graficelor de execuție).